Έργα Προστασίας Περιβάλλοντος

Στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, η ΕΔΡΑΣΗ, σε συνεργασία με μεγάλες εξειδικευμένες ευρωπαϊκές εταιρείες, αλλά και τη θυγατρική της ENVIPROSYSTEMS Α.Τ.Ε., προσφέρει ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις «με το κλειδί στο χέρι» (μελέτη – κατασκευή – λειτουργία), που βασίζονται στις πιο σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές. Σε αυτές περιλαμβάνονται πετάσματα και στεγανοί πυθμένες για τον εγκλωβισμό των μολυσμένων περιοχών του υπεδάφους, απορρύπανση εδάφους και υδροφορέων εμποτισμένων με πετρελαιοειδή, πάσσαλοι θεμελίωσης για την εκμετάλλευση της γεωθερμίας και τη βελτίωση της ενεργειακής – περιβαλλοντικής απόδοσης των κτηρίων, συλλογή αστικών απορριμμάτων με υπόγειες σωληνώσεις με κενό αέρος, κ.ά.

Η σύγχρονη τεχνογνωσία της ΕΔΡΑΣΗΣ και των θυγατρικών της σε έργα περιβάλλοντος ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των έργων, σε μία περίοδο που η χώρα μας ανανεώνει δραστικά την υποδομή της κι αναζητά εναλλακτικές λύσεις, που σέβονται το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.

Στα έργα περιβάλλοντος κι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που εκτελεί η ΕΔΡΑΣΗ περιλαμβάνονται:
• Βιολογικοί καθαρισμοί αστικών και βιομηχανικών λυμάτων
• Απόσμηση χώρων κι εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων
• Έργα εξοικονόμησης ενέργειας
• Εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα (ιλύς, αγροτικά απόβλητα)
• Συμπαραγωγή ενέργειας από βιοαέριο ή φυσικό αέριο
• Μικρά υδροηλεκτρικά έργα
• Ειδικά περιβαλλοντικά έργα προστασίας υγροβιότοπων
• Διαχείριση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, δεματοποίηση, μεταφόρτωση και υγειονομική ταφή απορριμμάτων
• Καθαρισμός πόσιμου νερού, διυλιστήρια νερού κι αφαλατώσεις
• Ανακύκλωση επεξεργασμένων νερών για άρδευση
• Φύτευση περιοχών και δημιουργία αστικού πρασίνου