Εταιρική Πολιτική Ποιότητας

Για την ΕΔΡΑΣΗ, η κατασκευή των σύγχρονων έργων με τις υψηλές τεχνικές απαιτήσεις συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα εκτέλεσής τους, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι κατασκευαστικές απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πελατών της. Μόνον έτσι διασφαλίζεται η τεχνικά άρτια, έγκαιρη και ασφαλής υλοποίηση κάθε έργου και ενισχύεται η κατασκευαστική πρωτοπορία της εταιρείας, σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της.

Το 1997 η ΕΔΡΑΣΗ, πρώτη ανάμεσα στις εταιρείες του κλάδου της, άρχισε να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9002:1994, που τον Οκτώβριο του 2003 αναβαθμίστηκε σε πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000. Κάθε εταιρική διαδικασία προγραμματίζεται και υλοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Συστήματος, εφαρμόζοντας αυστηρά πρότυπα ποιότητας στο σχεδιασμό, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση του συνόλου των δραστηριοτήτων της ΕΔΡΑΣΗΣ.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας συμμετέχει υπεύθυνα σε αυτή την κοινή προσπάθεια για διαρκή ποιότητα, εξελίσσοντας τις δυνατότητές του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος ISO, ώστε να παράγεται έργο που ικανοποιεί τους στόχους της εταιρείας, τις απαιτήσεις των πελατών και, κατ΄ επέκταση, συμβάλλει στο κοινωνικό σύνολο.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000

IQNET ΕΝ ISO 9001:2000