Κοινωνική Ευθύνη

Σταθερός προσανατολισμός της ΕΔΡΑΣΗΣ είναι η διασφάλιση του καλύτερου δυνατού περιβάλλοντος εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό της, ώστε να παρέχεται κλίμα ασφάλειας και επαγγελματικής ικανοποίησης σε όλους τους εργαζομένους, σε όποιον τομέα ή βαθμίδα κι αν δραστηριοποιούνται. Στόχος της εταιρείας είναι  να βοηθά και να κινητοποιεί τους εργαζομένους της να παράγουν το καλύτερο δυνατό έργο. Τους παρέχει διαρκή εκπαίδευση και τους εφοδιάζει με σύγχρονο και προηγμένης τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό, ώστε να αξιοποιούν στο μέγιστο τις ικανότητές τους, να βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους και να τις εξελίσσουν σύμφωνα με τις νέες κατασκευαστικές ανάγκες. Έτσι, επιτυγχάνεται η εκτέλεση κάθε έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη, χωρίς αστοχίες ή συμβιβασμούς στην ποιότητα και χωρίς την παραμικρή επίπτωση στους ίδιους τους εργαζομένους ή το περιβάλλον.

Ο τομέας της προστασίας του περιβάλλοντος είναι ένα ακόμη εταιρικό πεδίο όπου η ΕΔΡΑΣΗ αποδεικνύει, με συνεχείς ενέργειες, την υπευθυνότητά της. Διαρκής μέριμνα της εταιρείας είναι να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητές της δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, αλλά και να προστατεύει, μέσα από τις κατάλληλες ενέργειες, τις φυσικές πηγές ανανέωσης. Ορισμένες από τις διαδικασίες που εφαρμόζει η ΕΔΡΑΣΗ για τη διαφύλαξη των φυσικών ισορροπιών είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μηχανολογικής υποδομής με περιβαλλοντικά κριτήρια, η αυστηρή και συνεχής μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας ή τυχόν ρύπων που θα μπορούσαν να μολύνουν το περιβάλλον, η ασφαλής συλλογή – διαχείριση των καυσίμων και αναλώσιμων υλών που χρησιμοποιεί στα εργοτάξιά της, η συστηματική συντήρηση και βελτίωση της λειτουργίας του εξειδικευμένου μηχανολογικού της εξοπλισμού, κ.ά. Για την ΕΔΡΑΣΗ και τους εργαζομένους της, ο σεβασμός στο περιβάλλον και η διαφύλαξη των ισορροπιών της φύσης αποτελούν βασική προτεραιότητα.