Job Reports
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΑΜΑΛΙΑΣ 8 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

Τεχνική Περιγραφή Έργου:

Το κτήριο επί των οδών Αμαλίας αρ. 8 και Ξενοφώντος, στην Αθήνα, έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο με την 2702 /184 / 21 – 1 – 1987 (ΦΕΚ 63Δ / 12–2–1987) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την 59746 / 5423 / 7 – 5 – 1976 (ΦΕΚ 672Β/1976) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Είναι γωνιαίο, τριώροφο, με ένα υπόγειο και αύλειο χώρο, για τον οποίο έχει αρθεί ο χαρακτηρισμός του ως διατηρητέου με την 1482/12 – 3 – 1987 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

Το κτήριο υπέστη βλάβες από το σεισμό της 7-9-1999 και πρόσθετες ζημιές από τις εργασίες κατασκευής της υπόγειας σήραγγας του ΜΕΤΡΟ.

Σύμφωνα με την εκπονηθείσα στατική μελέτη, αποκαθίστανται οι βλάβες του φέροντος οργανισμού και ενισχύεται η επάρκεια του φέροντος οργανισμού με κατασκευή θεμελιοδοκού (χαλινού θεμελίων), σφράγισμα των ρωγμών και ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας της τοιχοποιίας, με τσιμεντενέσεις και με κατασκευή συστήματος οριζόντιων και κατακόρυφων παθητικών ελκυστήρων (μέθοδος “CINTEC”).

Περιγραφή μεθόδου CINTEC
Επισκευάζεται η λιθοδομή και πραγματοποιείται η σταθεροποίηση (επαναφορά) των ρηγματωμένων τοίχων του κτηρίου με την τοποθέτηση πλέγματος παθητικών ελκυστήρων, που περιβάλλονται από υφασμάτινο σωλήνα γεμισμένο με κονίαμα ανόργανων υλικών. Η μεθοδολογία βασίζεται στην ιδέα της συνεχούς μεταβιβάσεως φορτίων μέσα στην τοιχοποιία, με την τοποθέτηση ειδικών παθητικών ελκυστήρων και με τη διαδικασία προσαγωγής ενέματος ελεγχόμενου εισρέοντος όγκου και ελεγχόμενης πιέσεως.

Τα στοιχεία της επισκευής αποτελούνται από χαλύβδινες ράβδους κατάλληλου μήκους, που περιβάλλονται με σωληνωτό υφαντό περίβλημα, τοποθετούνται σε οπές διατρήσεως κατά μήκος και καθ΄ ύψος του τοίχου και ενίενται με κονίαμα ελεγχόμενου όγκου πιέσεως. Η διάτρηση θα πραγματοποιείται με περιστροφικό σύστημα αδαμαντοκορώνας, χωρίς ταλαντώσεις, και τα μηχανήματα θα τοποθετούνται σε κατάλληλες εσχάρες για οριζόντια, κατακόρυφη ή κεκλιμένη διάτρηση. Μικρά διατρήματα θα γίνονται με βαρύ υδραυλικό εξοπλισμό, με συνδυασμό απορροφήσεως σκόνης. Η διαδικασία διάτρησης θα γίνεται εν ξηρώ, για την αποφυγή αλλοιώσεων στον επιφανειακό διάκοσμο.
    
Οι εργασίες επέμβασης στο φέροντα οργανισμό του κτηρίου δημιουργούν ανάγκη προστασίας επισκευής και αποκατάστασης των οικοδομικών και διακοσμητικών στοιχείων. Γι΄ αυτό συντάχθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη, με την οποία αντιμετωπίζονται οι απαιτήσεις αποκατάστασης σε όλα τα επιμέρους δομικά στοιχεία τα οποία υφίστανται επεμβάσεις. Επιπρόσθετα, προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης των οροφογραφιών και του γύψινου διακόσμου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό εκτέλεσης του έργου, θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες οικοδομικές εργασίες, παράλληλα και σε συντονισμό, είτε ως προοίμιο, είτε κατ’ ακολουθία των εργασιών ενισχύσεως, που προβλέπει η στατική μελέτη:

• Προστασία του κτηρίου, των χρηστών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

• Εκσκαφές, αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής και επιχώσεις.

• Επισκευή των στοιχείων που έχουν θιγεί (τοίχοι, πατώματα, δάπεδα, κουφώματα, διάκοσμος).

• Τελείωση των επισκευασμένων στοιχείων.


Πιο συγκεκριμένα, οι εκτελούμενες εργασίες έχουν ως ακολούθως:

• Εγκατάσταση ικριωμάτων σε όλες τις όψεις (παρόδιες και αύλειες) και καθ’ όλη την έκτασή τους, επενδυμένων με ειδικό προστατευτικό δίχτυ ή λινάτσα.

• Προστατευτική επικάλυψη με φύλλα πολυαιθυλενίου και μοριοσανίδων όλων των δαπέδων στους χώρους στους οποίους θα εκτελεσθούν εργασίες στο φέροντα οργανισμό, καθώς και των αντίστοιχων κουφωμάτων.

• Προστατευτική κάλυψη του ζωγραφικού και γλυπτού διακόσμου.

• Κοπή ή αποξήλωση, με μεγάλη προσοχή, των μαρμαρικών δαπέδων του υπογείου στις ζώνες κατασκευής του εξ οπλισμένου σκυροδέματος χαλινού.

• Εκσκαφή και αποκομιδή των προϊόντων της.

• Αποκατάσταση των δαπέδων, στην υφιστάμενη μορφή, μετά την αποπεράτωση των εργασιών ενίσχυσης.

• Εντοπισμός και προετοιμασία των θέσεων τοποθέτησης των σωληνίσκων για την έγχυση των ενεμάτων ενίσχυσης των τοίχων, ώστε να αποφευχθούν βλάβες είτε στο διάκοσμο, είτε στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

• Επισκευή των ζημιών στις επιφάνειες των τοίχων μετά την ολοκλήρωση των τσιμεντενέσεων (επιχρίσματα και χρωματισμοί με όλη την απαιτούμενη προεργασία) - εσωτερικά και εξωτερικά.

• Προετοιμασία των περιοχών στις οποίες διανοίγονται οι οπές για την τοποθέτηση του συστήματος μεταλλικών παθητικών ελκυστήρων (μέθοδος CINTEC), δηλαδή αφαίρεση κεραμιδιών, κ.λπ., και, στη συνέχεια, επισκευή και τελείωση με επαναφορά στην πρότερη κατάσταση (επανατοποθέτηση κεραμιδιών, στεγάνωση, επίχριση και τελείωση με χρωματισμούς).

• Αποκατάσταση πιθανών ζημιών σε κουφώματα και σταθερά έπιπλα.

• Αποκατάσταση του ζωγραφικού και γλυπτού διακόσμου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές συντήρησης έργων τέχνης.

• Αφαίρεση των προστατευτικών επικαλύψεων και των ικριωμάτων.