Οικονομική Πορεία

Η εξειδίκευση σε κάθε κατασκευαστικό τομέα που δραστηριοποιείται, η οργάνωσή της, το εξειδικευμένο προσωπικό και ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός συμβάλλουν ώστε η Έδραση να πρωτοστατεί στον κλάδο των κατασκευών από την ίδρυσή της εδώ και πενήντα χρόνια, ως σήμερα.
Στη χρήση του 2008 αποτυπώνονται ανάγλυφα τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης που έπληξε ιδιαίτερα και τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες.
Όπως προκύπτει από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2008 η Έδραση στην  προηγούμενη χρήση σημείωσε κύκλο εργασιών που ανήλθε σε 80,7 εκατ. ευρώ, ενώ σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 108,15 εκατ. ευρώ.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ποσά σε χιλ. ευρώ)

Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών

Τα αποτελέσματα της χρήσης ήταν αρνητικά, λόγω της γενικότερης κρίσης, της μείωσης του κατασκευαστικού αντικειμένου, της αύξησης του κόστους που είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιάζονται ζημιές 8,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες του ενοποιημένου ισολογισμού ανήλθαν σε 7,5 εκατ. ευρώ.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ (Ποσά σε χιλ. ευρώ)

 Εξέλιξη Καθαρών Κερδών

Το σύνολο του πάγιου ενεργητικού κατά τη χρήση 2008 αυξήθηκε και ανήλθε στα 99,6 εκατ. ευρώ, σε επίπεδο εταιρείας και στα 111,6 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένο επίπεδο.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ποσά σε χιλ. ευρώ)

Εξέλιξη Πάγιου Ενεργητικού

Τα ίδια κεφάλαια παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά και ανέρχονται σε 53,4 εκατ. ευρώ για την Έδραση και σε 55,9 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένο επίπεδο.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε χιλ. ευρώ)

Εξέλιξη Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 

Απολογισμός Χρήσης (index.asp?a_id=69)