Μετοχική Σύνθεση

Η εισαγωγή της ΕΔΡΑΣΗΣ στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών έγινε στις 14 Νοεμβρίου 1994, με τιμή εισαγωγής στις 2.300 δρχ. και έκδοση 3.350.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Σήμερα, η χρηματιστηριακή της παρουσία και η εξέλιξη της μετοχής της, είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τον κατασκευαστικό κλάδο.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 32.018.252,88€ και διαιρείται σε 31.390.444 μετοχές, ενώ η ονομαστική τιμή της μετοχής ανέρχεται σε 1,02€.

Ο συνολικός αριθμός των μετόχων της εταιρείας φθάνει τους 4.000, εμφανίζοντας ικανοποιητική διασπορά. Οι κύριοι μέτοχοι κατέχουν το 57,8%, οι θεσμικοί το 1,8%, ποσοστό 0,6% αντιστοιχεί σε ίδιες μετοχές, ενώ το 39,8% των μετοχών είναι κατανεμημένο στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

31.390.444

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

1,02

ΜΕΤΟΧΟΙ

4.000

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

57,80%

ΘΕΣΜΙΚΟΙ

1,80%

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

0,60%

ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

39,80%